900 17th Ave, Santa Cruz, CA 95062, USA
Photo: T khan