Shahin Anjuman talimul Qur'an masjid

FWXV+M9W, Utkarsh Nagar, Hadapsar, Pune, Maharashtra 411028, India