Masjid E Rehman

VM8P+33G, Tarapur Village Main Road, Tarapur, Maharashtra 401502, India