Sunni Jama Masjid (Boisar)

QQX6+R7Q, Main Rd, Sainath Nagar, Bhandarwada, Boisar, Maharashtra 401501, India