Sunni Jama Masjid TARAPUR

VM8M+RX7, Tarapur Village Main Road, Tarapur, Maharashtra 401502, India