Masjid

8JV5+6CJ, Tekari Alias, Maharashtra 441223, India