Abubakr Masjid

9XWR+PV2, Bajaj Nagar, Manmohan Nagar, Panipat, Panipat Taraf Makhdum Zadgan, Haryana 132103, India