Choti Masjid Tumsar

9QM2+WJ3, MH SH 271, Vivekanand Nagar, Tumsar, Maharashtra 441912, India