701 N Broadway St, Dayton, OH 45402, USA

637 Randolph St, Dayton, OH 45417, USA

918 Woodley Rd, Dayton, OH 45403, USA
Photo: google.com

2139 Salem Ave, Dayton, OH 45406, USA
Photo: www.daytoncommunitymasjid.org

1511 Valley St, Dayton, OH 45404, USA